07:00 – 08:00 น. รับเด็ก, เล่นอิสระ
08:00 – 08:30 น. รับประทานอาหารเช้า
08:30 – 08:45 น. ทำกิจกรรม, ฟังนิทาน
08:45 – 09:30 น. อาบน้ำ, เปลี่ยนเสื้อผ้า
09:30 – 11:30 น. ดื่มนม, นอน
11:30 – 12:30 น. เสริมสร้างพัฒนาการ
12:30 – 12:45 น. รับประทานอาหารกลางวัน, ทานผลไม้, อาหารว่าง
12:45 – 15:00 น. ดื่มนม, นอน
15:00 – 15:30 น. รับประทานอาหารเย็น
15:30 – 16:00 น. อาบน้ำ, เปลี่ยนเสื้อผ้า
16:00 – 16:30 น. เล่นเสริมพัฒนาการ
16:30 – 17:00 น. เตรียมตัวกลับบ้าน