เนอสเซอรี่ส่วนใหญ่จะมีการเปิดสอนเด็กในชั้นอนุบาลควบคู่กันไปเพื่อความสะดวกของคุณพ่อคุณแม่ เนอสเซอรี่เปรียบได้กับสถานที่เตรียมความพร้อมให้กับเด็กลูกของคุณก่อนก้าวสู่ชั้นอนุบาล

 

 
 

อะตอม เนอสเซอรี่ เป็นสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเปิดสอนเด็กก่อนก้าวเข้าสู่ชั้นอนุบาล ที่สามารถให้บริการดูแลเด็กตามช่วงอายุได้อย่างเหมาะสม สามารถสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมกับวัย เรามีบุคลาการที่มีความสามารถและเพียงพอในการดูแลลูกของท่านได้อย่างทั่วถึงตามหลักการเนอสเซอรี่ ด้วยเหตุนี้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ จึงนิยมส่งลูกเรียนที่ อะตอม เนอสเซอรี่ เพื่อพัฒนาความพร้อมของลูกตั้งแต่อายุ 3 เดือน ไปจนถึงอายุ 6 ขวบ